Choď na obsah Choď na menu
 


Android 4.4

 KitKat

 

Na roz­diel od za­tiaľ ne­potvr­de­né­ho An­droi­du 5.0 sa už in­for­má­cie o ver­zii 4.4. Kit­Kat ob­ja­vi­li pria­mo na webe Goog­lu. Ale žiad­ne bliž­šie de­tai­ly ne­bo­li zve­rej­ne­né. Os­tat­ne aj naj­nov­ší An­droid 4.3 je za­tiaľ dos­tup­ný len pre za­ria­de­nia Nexus.

Pod­ľa úda­jov od agen­túr IDC a Gar­tner v sú­čas­nos­ti An­droid ov­lá­da prib­liž­ne 80 % tr­hu s mo­bil­ný­mi prís­troj­mi a je pre­vádz­ko­va­ný na viac než mi­liar­de in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov a tab­le­tov. Čo sa tý­ka kó­do­vé­ho náz­vu, kto­rý u mno­hých ko­men­tá­to­rov vy­vo­lal roz­pa­ky, bol údaj­ne zvo­le­ný po do­ho­de so spo­loč­nos­ťou Nest­lé, a tak by ne­ma­li hro­ziť súd­ne spo­ry o ochran­nú znám­ku.

 

Pod­ľa ana­ly­ti­kov sa tak Goog­le sna­ží pril­ákať po­zor­nosť pred sko­rým uve­de­ním prís­tro­ja iP­ho­ne 5S od App­lu, a ho­ci ne­má za­tiaľ ho­to­vé žiad­ne kó­dy , kto­ré by mo­hol zve­rej­niť, chce as­poň upo­zor­niť po­ten­ciál­nych ku­pu­jú­cich na to, že aj An­droid ča­ká v blíz­kej bu­dúc­nos­ti množ­stvo zlep­še­ní a no­vi­niek.

Zlep­še­nia v An­droi­de 4.4

Čo za no­vin­ky prav­de­po­dob­ne pri­ne­sie An­droid 4.4? Všet­ko je za­tiaľ neo­fi­ciál­ne, ale ho­vo­rí sa hlav­ne o za­pra­co­va­ní na vy­ššej od­ol­nos­ti op­ro­ti mal­vé­ru. Prá­ve rôz­ne škod­li­vé kó­dy sa stá­va­jú pos­tra­chom An­droi­du a Goog­le ri­zi­ká s ni­mi spo­je­né za­tiaľ viac-me­nej pod­ce­ňo­val či ba­ga­te­li­zo­val.

Ne­ne­chaj­te si ujsť

Goog­le by mal ďa­lej za­pra­co­vať na zlep­še­ní pou­ží­va­teľ­skej skú­se­nos­ti pri viac­do­ty­ko­vom ov­lá­da­ní, zlep­šiť vý­drž ba­té­rie a vý­kon, ďa­lej pop­ra­co­vať na lep­šom pre­pí­na­ní zob­ra­ze­nia na vý­šku a na šír­ku či na zlep­še­ní prá­ce s dru­hou ob­ra­zov­kou. 

Nao­pak, za­tiaľ sa neob­ja­vi­la žiad­na zmien­ka o no­vých fun­kciách pre pod­ni­ko­vých pou­ží­va­te­ľov, čo potvr­dzu­je už skôr zis­te­ný fakt a to, že Goog­le sú­boj o pod­ni­ko­vých zá­kaz­ní­kov s An­droi­dom vzdal a za­me­ria­va sa skôr na kon­co­vých pou­ží­va­te­ľov. Iró­niou však je, že tí prís­tro­je s An­droi­dom do za­mes­tna­nia no­sia čo­raz čas­tej­šie a fir­my tak mu­sia zá­pa­siť so zlo­ži­tou spra­vo­va­teľ­nos­ťou toh­to mo­bil­né­ho OS.

Ho­vo­rí sa aj o tom, že na An­droid 4.4 by ma­li byť ofi­ciál­ne up­gra­do­va­teľ­né aj prís­tro­je s 512 MB ​​RAM, ale bliž­šie in­for­má­cie sa ta­kis­to ob­ja­via až nes­kôr. Všeo­bec­ne mož­no oča­ká­vať, že An­droid 4.4 bu­dú mať pre­din­šta­lo­va­ný hlav­ne no­vé prís­tro­je a že ofi­ciál­ne ak­tua­li­zá­cie star­ších mo­de­lov ne­bu­dú až ta­ké čas­té.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.